Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en Veenweiden Fase I en II

Graag geven wij u een inkijk in de activiteiten die we in de komende periode willen ondernemen.

Het betreft de volgende activiteiten:

  • Herstel eilanden Kerfwetering, realiseren uitkijkpunt, verwijderen veenbonken
  • Kano- en roeiverbindingen Reeuwijkse Plassen en omringende recreatiegebieden
  • Daghaven Twaalfmorgen, herstel legakker

Hierna treft u een toelichting aan op deze activiteiten.

Herstel eilanden Kerfwetering (Fase I – 3.1.1)

Het succesvolle herstel van de eilanden langs de Kerfwetering trekt veel aandacht. Uit deze aandacht komt ook de wens voort om voor passanten over de weg een mogelijkheid te creëren om kennis te nemen van dit project.

De markante 2 km lange zichtlijn over de Kerfwetering vanaf het maaiveld en vanuit de lucht.

Een uitkijkpunt kan de mogelijkheid bieden de herstelde zichtas van twee kilometer lengte te zien. Daarnaast kan via een informatiebord iets verteld worden van de historie van de Kerfwetering en de bijzondere eigendomssituatie in het Reeuwijkse plassengebied, en de daaruit voortvloeiende activiteiten voor natuurbehoud en –herstel met ruimte voor recreatie.

Vanuit de Stichting Behoud Kerfwetering (SNK) en de partijen binnen Stichting VEEN is de wens geformuleerd binnen de kaders en uitgangspunten van de Gebiedsdeal bij de Kerfwetering dit uitkijkpunt te realiseren. Voor de kosten hiervan geeft de SNK een lokale bijdrage voor de gebiedsdeal en zullen aanvullende lokale middelen worden verworven. Met de realisatie wordt eveneens gebruik gemaakt van de gereserveerde subsidie van de provincie.

Een tweede activiteit langs de Kerfwetering, is de verwijdering van veenbonken.

Een gemarkeerde veenbonk en een zichtbare veenbonk.

De veenbonken komen bij lage luchtdruk naar boven. Door de aanwezige veenbonken is de wetering niet veilig bevaarbaar voor het recreatieve vaarverkeer met kano’s en roeiboten. De veenbonken zijn daarentegen prima geschikt als grond voor het herstel van eilanden. Dit zou onder meer kunnen bij het herstel van een legakker bij de daghaven Twaalfmorgen.

Kano- en roeiverbindingen Reeuwijkse Plassen en omringende recreatiegebieden (Fase II – 3.3.2)

Na zorgvuldig onderzoek bleek de aanvankelijk gekozen route door vele obstructies en overdraag punten in de route niet goed bruikbaar en ook financieel tot een verdrievoudiging van de uitvoeringskosten te leiden.

In overleg met partijen is daarop een andere route gezocht en gevonden. Voor deze nieuwe route is mogelijk ook een bijdrage uit een legaat beschikbaar voor extra educatieve voorzieningen bij de route.

Daghaven Twaalfmorgen

Bij de activiteit van de Gebiedsdeal fase II, het herstel de daghaven Twaalfmorgen, is door betrokken partijen, Groenalliantie en Stichting VEEN, een inspanningsverplichting aangegaan tot het herstel van een legakker. Inmiddels is er ook de wens om aan de inspanningsverplichting een vervolg te geven.

De weer goed zichtbare herstelde daghaven en het openingsmoment in oktober 2017.

Door slimme aanbesteding (werk met werk) van de werkzaamheden aan de daghaven is er budget beschikbaar voor het herstel van de legakker. Dit budget is nog niet toereikend. Met gebiedspartijen is er overleg, er is positief gereageerd op de vraag om financiële ondersteuning van dit herstel.

De contacten met de eigenaar van het relict van de legakker zijn eveneens positief.

De vrijwel verdwenen particuliere legakker, waarvan herstel nu wordt meegenomen in de gebiedsdeal.