Voorkom gevaarlijke situaties tussen vaartuigen en zwemmers

Zeker op warme dagen is het heerlijk varen, surfen en zwemmen in de Reeuwijkse Plassen. Maar dit kan, met name voor zwemmers, tot gevaarlijke situaties leiden.

Zwemmers zijn meestal niet duidelijk zichtbaar en worden daardoor niet of te laat gezien door bestuurders van boten. Daarom aan ieder de oproep goed op te letten of je in elkaars vaar/zwemwater zit.

Dus zwemmers: neem geen risico.  Let goed op en zorg voor je eigen veiligheid dat je zichtbaar bent voor boten, surfers etc., bijvoorbeeld met een SaferSwimmer (zie onderstaande afbeelding).

En voor schippers geldt: wees alert en bedacht op zwemmers. En let extra goed op uw snelheid!

SaferSwimmer

Vaarontheffingen Reeuwijkse Plassen 2020

Op de Reeuwijkse Plassen geldt een vaarverbod (APV, Afdeling 6, Art. 5: 31B) voor alle vaartuigen (uitgezonderd surfplanken). Het gaat om alle dertien plassen, de verbindingen ertussen, enkele sloten, tochten en weteringen. Er mag daar alleen gevaren worden met een geldige vaarontheffing. Het verstrekken van vaarontheffingen en innen van de leges is door de gemeente overgedragen aan de Stichting VEEN.

1. Vaarontheffing voor een jaar

Met ingang van 1 januari 2017 kan een jaarontheffing alleen nog digitaal aangevraagd worden op vaarontheffingen.stichtingveen.nl. Na het aanmaken van een account kan de aanvrager daar zijn/haar vaartuig(en) registreren, indien gewenst met foto (dit kan helpen bij identificatie en bij onverhoopte diefstal). Daarna kan/kunnen de gewenste vaarontheffing(en) worden aangevraagd en via iDEAL betaald. Na goedkeuring van de aanvraag wordt/worden de ontheffing(en) toegezonden.

Zelf persoons- en vaartuiggegevens wijzigen

Een vaarontheffing digitaal aanvragen bespaart kosten en het betalen en de administratieve verwerking gaan sneller. Het account biedt de aanvrager ook de mogelijkheid zelf vaartuigen toe te voegen of te verwijderen, het adres te wijzigen, etc. Aan het eind van het kalenderjaar ontvangt de ontheffinghouder een mail, waarin deze attent wordt gemaakt op het aanvragen van de vaarontheffing(en) voor het komende jaar.

2. Vaarontheffing voor een week of korter

Met een vaarontheffing voor een week of korter kan een dag, het hele weekend of maximaal zeven aaneengesloten dagen worden gevaren. Deze ontheffing kan:

 • digitaal worden aangevraagd via vaarontheffingen.stichtingveen.nl waarna deze na betaling en goedkeuring direct digitaal wordt ontvangen;
 • tegen contante betaling worden aangevraagd in Reeuwijk bij Restaurant ’t Vaantje, Korssendijk 32, Jachtwerf Rik Homan, Platteweg 33, Sup en Watershop, Verlengde Breevaart 3 (ingang receptie Landal De Reeuwijkse Plassen) en CoopCompact van den Berg, Van Staverenstraat 12-20.

3. Vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder

Onder deze vaarontheffingen vallen de ontheffingen voor:

 • een te verhuren vaartuig met een elektromotor;
 • een te verhuren vaartuig zonder motor;
 • een te verhuren vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer.

De vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder kunnen uitsluitend aangevraagd worden door te mailen naar vaarontheffingen@stichtingveen.nl.

Voor alle vaarontheffingen (punt 1. t/m 3.) geldt:

Een vaarontheffing is geldig voor de duur van de periode waarvoor hij is verleend. Het verkrijgen van een vaarontheffing is geen recht of automatisme.

Tarieven leges 2020

De bedragen zijn opgenomen in de tarieventabel behorend bij de legesverordening 2020 – zie voor alle tarieven www.overheid.nl.

Tarieven voor de onder punt 1. en 2. genoemde ontheffingen

Categorie vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met verbrandingsmotor of hybridemotor € 11,50 € 43,00
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) €   6,00 € 16,00
Vaartuig zonder motor €   6,00 € 16,00
Zeilboot met en zonder hulpmotor €   6,00 € 16,00
Kano €   6,00 € 16,00

Een zeilboot met hulpmotor: De motor wordt alleen – als hulpmiddel – gebruikt om af te meren, weg te varen, bij doorvaart in weteringen en onverwachte windstilte.

Tarieven vaarontheffingen voor vaartuigen van een commerciële verhuurder (punt 3.)

Categorie te verhuren vaartuig Week of korter Jaar
Vaartuig met elektromotor (geen hybridemotor) € 22,00 € 86,00
Vaartuig zonder motor € 11,50 € 32,50
Vaartuig geschikt voor het vervoer van 12 personen of meer € 22,00 € 86,00

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen per e-mail: vaarontheffingen@stichtingveen.nl.

Projecten Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen nagenoeg afgerond

Het resultaat van een investering van 1,5 miljoen euro

Stichting VEEN heeft tot doel de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar nodig te herstellen. In 2015 heeft de stichting een overeenkomst gesloten met de Provincie Zuid-Holland, de zogenaamde “Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en veenweiden”. De onder de Gebiedsdeal vallende projecten omvatten onder meer het herstel van een aantal eilanden en oevers in het plassengebied.

Deze herstelprojecten zijn inmiddels vrijwel alle gerealiseerd. Het herstel van de daghaven bij het recreatieterrein aan de Twaalfmorgen, eveneens een onder de Gebiedsdeal vallend project, werd in 2017 afgerond. De met de Gebiedsdeal gemoeide kosten, totaal circa 1,5 miljoen euro, worden gedragen door de provincie, Stichting VEEN, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Gouda alsmede een aantal lokale private partijen.

Stichting VEEN organiseert op maandag 10 september a.s. in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk- Brug een informatieavond. Op deze inloopavond worden de projecten onder andere door middel van panelen toegelicht. De doelstellingen en activiteiten van Stichting VEEN en het “hoe en waarom” van de “Gebiedsdeal” worden eveneens belicht. Vanuit Stichting VEEN zijn mensen aanwezig om vragen te beantwoorden.

Belangstellenden kunnen binnenlopen vanaf 16.30 uur.
Om 17.00 en 19.00 uur wordt een korte presentatie gehouden.
De avond eindigt rond 20.30 uur.

Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en Veenweiden Fase I en II

Graag geven wij u een inkijk in de activiteiten die we in de komende periode willen ondernemen.

Het betreft de volgende activiteiten:

 • Herstel eilanden Kerfwetering, realiseren uitkijkpunt, verwijderen veenbonken
 • Kano- en roeiverbindingen Reeuwijkse Plassen en omringende recreatiegebieden
 • Daghaven Twaalfmorgen, herstel legakker

Hierna treft u een toelichting aan op deze activiteiten.

Herstel eilanden Kerfwetering (Fase I – 3.1.1)

Het succesvolle herstel van de eilanden langs de Kerfwetering trekt veel aandacht. Uit deze aandacht komt ook de wens voort om voor passanten over de weg een mogelijkheid te creëren om kennis te nemen van dit project.

De markante 2 km lange zichtlijn over de Kerfwetering vanaf het maaiveld en vanuit de lucht.

Een uitkijkpunt kan de mogelijkheid bieden de herstelde zichtas van twee kilometer lengte te zien. Daarnaast kan via een informatiebord iets verteld worden van de historie van de Kerfwetering en de bijzondere eigendomssituatie in het Reeuwijkse plassengebied, en de daaruit voortvloeiende activiteiten voor natuurbehoud en –herstel met ruimte voor recreatie.

Vanuit de Stichting Behoud Kerfwetering (SNK) en de partijen binnen Stichting VEEN is de wens geformuleerd binnen de kaders en uitgangspunten van de Gebiedsdeal bij de Kerfwetering dit uitkijkpunt te realiseren. Voor de kosten hiervan geeft de SNK een lokale bijdrage voor de gebiedsdeal en zullen aanvullende lokale middelen worden verworven. Met de realisatie wordt eveneens gebruik gemaakt van de gereserveerde subsidie van de provincie.

Een tweede activiteit langs de Kerfwetering, is de verwijdering van veenbonken.

Een gemarkeerde veenbonk en een zichtbare veenbonk.

De veenbonken komen bij lage luchtdruk naar boven. Door de aanwezige veenbonken is de wetering niet veilig bevaarbaar voor het recreatieve vaarverkeer met kano’s en roeiboten. De veenbonken zijn daarentegen prima geschikt als grond voor het herstel van eilanden. Dit zou onder meer kunnen bij het herstel van een legakker bij de daghaven Twaalfmorgen.

Kano- en roeiverbindingen Reeuwijkse Plassen en omringende recreatiegebieden (Fase II – 3.3.2)

Na zorgvuldig onderzoek bleek de aanvankelijk gekozen route door vele obstructies en overdraag punten in de route niet goed bruikbaar en ook financieel tot een verdrievoudiging van de uitvoeringskosten te leiden.

In overleg met partijen is daarop een andere route gezocht en gevonden. Voor deze nieuwe route is mogelijk ook een bijdrage uit een legaat beschikbaar voor extra educatieve voorzieningen bij de route.

Daghaven Twaalfmorgen

Bij de activiteit van de Gebiedsdeal fase II, het herstel de daghaven Twaalfmorgen, is door betrokken partijen, Groenalliantie en Stichting VEEN, een inspanningsverplichting aangegaan tot het herstel van een legakker. Inmiddels is er ook de wens om aan de inspanningsverplichting een vervolg te geven.

De weer goed zichtbare herstelde daghaven en het openingsmoment in oktober 2017.

Door slimme aanbesteding (werk met werk) van de werkzaamheden aan de daghaven is er budget beschikbaar voor het herstel van de legakker. Dit budget is nog niet toereikend. Met gebiedspartijen is er overleg, er is positief gereageerd op de vraag om financiële ondersteuning van dit herstel.

De contacten met de eigenaar van het relict van de legakker zijn eveneens positief.

De vrijwel verdwenen particuliere legakker, waarvan herstel nu wordt meegenomen in de gebiedsdeal.

Varen in het Reeuwijkse Plassengebied

Stichting VEEN maakt zich al jaren sterk voor goed toezicht op het vaargedrag op de Reeuwijkse Plassen en de Breevaart.

Het is belangrijk dat watersporters in het gebied zich houden aan een aantal regels. De belangrijkste regels zijn:

 • varen op de plassen mag alleen met een geldige vaarontheffing én de ontheffings-sticker zichtbaar op het vaartuig
 • de maximum vaarsnelheid is 6 km
 • jongeren tot 16 jaar zijn niet bevoegd om een motorboot te besturen
  • uitzondering: de minimumleeftijd is 12 jaar voor een motorboot kleiner dan 7 meter die niet harder kan varen dan 13 km/u
 • voor een motorboot die harder kan varen dan 20 km/u is de minimumleeftijd 18 jaar en de bestuurder moet een vaarbewijs hebben (voor verdere eisen zie de website van Stichting VEEN)
 • er is een vaarverbod van 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst

Toezicht op het vaargedrag is nodig. In het vaarseizoen 2010 is 76 maal proces-verbaal opgemaakt, waarvan 40 maal voor het overtreden van de maximumsnelheid.  Het toezicht op het naleven van de maximumsnelheid heeft een hoge prioriteit. Te hard varen is onveilig, bezorgt overlast en brengt schade toe aan de natuur.

Er wordt streng opgetreden bij herhaalde snelheidsovertredingen: in 2010 bestond voor het eerst de mogelijkheid om bij een tweede overtreding de motor in beslag te nemen.  Het Openbaar Ministerie heeft deze bevoegdheid ook voor 2011 verleend.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stichting VEEN zorgen gezamenlijk voor het vaartoezicht.  De gemeente zet haar ‘bijzondere opsporingsambtenaar’ (afgekort: BOA) hiervoor in. Deze BOA werkt samen met toezichthouders van Groenservice Zuid-Holland. Stichting VEEN betaalt de uren van Groenservice  Zuid-Holland.

Stichting VEEN wenst alle bewoners en gebruikers van het Reeuwijkse Plassengebied een mooi vaarseizoen 2011 toe.

Meer informatie over Stichting VEEN, de vaarontheffingen en de vaarregels vindt u op de website van Stichting VEEN: www.stichtingveen.nl

Website Stichting VEEN online

De Stichting VEEN is verheugd te melden dat begin april de nieuw ontwikkelde website online is gegaan. Met deze website verwacht de Stichting VEEN beter duidelijk te maken wat VEEN precies is en doet. Ook wil zij op een centrale plaats heldere informatie verschaffen over de vaarontheffingen en de stimuleringsregeling voor het Reeuwijkse Plassengebied.

Een nieuwe website was nodig, omdat belangrijke informatie over het Reeuwijkse Plassengebied voorheen lastig te vinden was. De Stichting VEEN nam een bescheiden en moeilijk te vinden plek in op de website van de gemeente Reeuwijk. Nu is dit anders. De website biedt ruimte aan uitgebreide informatie over VEEN, vaarontheffingen, vaartoezicht, de stimuleringsregeling en watersport.

De website is ontwikkeld door webdesign- en communicatiebedrijf Speaking Visuals. Mocht u als gebruiker van deze website vragen en opmerkingen hebben dan kunt u deze kwijt op de contactpagina van de Stichting VEEN.