Doel en missie

Doelstellingen van VEEN

In de statuten van Stichting VEEN zijn de volgende doelstellingen opgenomen.

“De Stichting heeft ten doel: de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar nodig te herstellen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verbandhoudt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Missie van VEEN

De missie van VEEN is wat ze wil uitdragen naar buiten en overdragen op anderen, zowel overheden, eigenaren en gebruikers.

VEEN wil alle gebruikers – dat zijn de recreanten, de eigenaren, de bewoners, de overheden, bedrijven en diverse organisaties – bewust maken van de waarden en het unieke karakter van het gebied. VEEN wil dat zij respect hebben voor de cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied en het eigendom van anderen. VEEN wil recreanten laten genieten van het gebied maar de recreanten er ook bewust van maken dat hun recreatief gebruik niet mag leiden tot overlast van de eigenaren, de aanwonenden en andere gebruikers. VEEN wil met subsidie positieve impulsen aan het natuurherstel geven door particuliere eigenaren beter in staat te stellen hun oevers op een natuurvriendelijke wijze te herstellen en in te richten. VEEN wil bewerkstelligen dat overheden en de voor hen werkende instanties en organisaties samen met de eigenaren beleid maken en beleidsmaatregelen treffen.