Ontstaansgeschiedenis

De Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling – kortweg VEEN – werd opgericht op 1 december 1999. Vanaf de 60-er jaren vorige eeuw verbood de gemeente Reeuwijk op de Reeuwijkse Plassen te varen, tenzij men een ‘vaarvergunning’ had. De eigenaren van de Reeuwijkse Plassen maakten daartegen om twee reden bezwaar.

  1. Omdat 80% van de Reeuwijkse Plassen particulier eigendom en 20% gemeentelijk eigendom is betwistten de eigenaren de zeggenschap van de gemeente over de totale Reeuwijkse Plassen.
  2. De gemeente Reeuwijk voegde destijds de opbrengst toe aan de gemeentelijke kas en besteedde geen geld aan het onderhoud van de natuur- en landschapwaarden en oevers.

De particuliere eigenaren eisten betere maatregelen voor natuurherstel, een bijdrage aan het eigen onderhoud van de oevers en beter toezicht op de naleving van de regels betreffende het varen. De vaarvergunningen werden daarna door de gemeente opgeheven.

Dat was geen wenselijke situatie. Tegen te hard varen werd niet opgetreden en aan natuurherstel werd ook niets gedaan. Daarom traden de eigenaren en de gemeente in 1997 met elkaar in overleg. De gemeente en de 3 verenigingen van eigenaren sloten een ‘convenant‘. Daarin spraken ze onder meer af om met elkaar voor het behoud en herstel van de natuur- en cultuurhistorische waarden te zorgen, de recreatiedruk op de Reeuwijkse Plassen te reguleren en het vaargedrag te controleren. De georganiseerde watersport, verenigd in de Stichting Werkgroep Reeuwijkse Plassen (SWRP), onderschreef uiteindelijk deze afspraken, maar niet voordat er een overeenkomst tussen de Gemeente Reeuwijk, de SWRP en VEEN was getekend, waarin werd afgesproken dat er over de ‘openbaarheid’ van het vaarwater van de Reeuwijkse Plassen niet verder zou worden gesproken of getwist.

De Gemeente Reeuwijk stelde in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV Gemeente Reeuwijk) nieuwe regels betreffende het varen op. Daarin werd bepaald dat het varen op de Reeuwijkse Plassen verboden is, tenzij men daarvoor een vaarontheffing bezit. De leges die daarvoor worden berekend, worden na aftrek van de kosten, beschikbaar gesteld voor subsidies voor het natuurherstel. Om dit alles te realiseren werd de Stichting VEEN opgericht.

Alle bestaande afspraken met en regelingen van de gemeente Reeuwijk werden bij de fusie tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 1 januari 2011 overgenomen.