Stimuleringsregeling

Het bestuur van Stichting VEEN heeft in de vergadering van 12-3-2020 besloten de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen (SRP) tijdelijk ‘on hold’ te zetten. Dit betekent dat er tot nader order geen aanvragen voor subsidie in het kader van deze regeling in behandeling worden genomen. Het bestuur heeft het doel voor ogen om de financiële positie op korte termijn te versterken. Tevens wil het bestuur de komende tijd gebruiken om de besteding van financiële middelen over de verschillende opties voor verbetering van natuur- en cultuurwaarden heroverwegen.

Natuur- en landschapswaarden

De Reeuwijkse Plassen vormen vooral in het Noordoostelijke deel nog steeds een uniek natuurgebied. Veel van de oorspronkelijke rietoevers langs de eilanden en legakkers – overblijfselen van de turfwinning – zijn verdwenen door eutrofie, oevererosie en golfslag. Beschoeiingen en golfslagkeringen zijn nodig om oevers tegen afkalving te beschermen. Sommige eigenaren hebben wel bezit maar niet de financiële middelen om dit dikwijls kostbare herstel te laten uitvoeren. Eigenaren zijn zich ook niet altijd bewust van het unieke gebied. Het is een missie van VEEN om eigenaren zich daar bewust van te laten zijn en uit te dragen dat oeverbescherming op een natuurvriendelijke wijze kan. Ook is het een van de belangrijkste doelstellingen van VEEN dat de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Reeuwijkse Plassen behouden blijven en hersteld worden.

Subsidie uit opbrengsten vaarontheffingen

De netto opbrengsten van de vaarontheffingen worden door de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ‘teruggeploegd’ in het plassengebied. VEEN krijgt de opbrengsten tot haar beschikking voor het subsidiëren van projecten natuurherstel door particulieren. VEEN hanteert daarvoor de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied.

Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied

Deze werkt als volgt. Alle projecten, grote en kleine, die op een duurzame wijze leiden tot herstel, behoud en versterking van het ecologische evenwicht, van de bestaande natuurwaarden en landschappelijke en cultuurhistorische elementen, komen in principe in aanmerking voor een subsidie. VEEN subsidieert de kosten van een project in principe tot maximaal 40% (het maximum van de toe te kennen subsidie is Euro 15.000,–). Subsidie van andere instanties als het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland staat toekenning niet in de weg. Maar het totaal aan subsidies mag nooit hoger zijn dan 100% van de uitvoeringskosten.

Eeuwenlang hielden de eigenaren de oevers zelf bij met de ‘Sluipwijkse methode’. Om de zelfwerkzaamheid te stimuleren subsidieert VEEN bij projecten met zelfwerkzaamheid de kosten van de materialen voor 100%. Deze, veelal kleinschalige projecten hebben prioriteit. Projecten die voorkomen dat natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische elementen op korte termijn verdwijnen hebben eveneens prioriteit.

Aanvraag, advies en toekenning

De subsidieaanvraag begint met het invullen van een eenvoudig principe aanvraagformulier. Met ondersteuning van het secretariaat van VEEN wordt de definitieve aanvraag opgesteld. Deze worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die het bestuur van VEEN advies geeft voor een toewijzing. Twee weken na de start van het project ontvangt de aanvrager 50% van het toegekende bedrag. De overige 50% wordt uitbetaald na indienen van een opleveringsformulier en een ‘schouw’ door of namens het bestuur.

Principeaanvraag

0
  0
  Uw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leeg

  Stichting VEEN gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten